Specializuoti senelių globos namai
Menu
Seniavos pl.40, Kaunas
Tel.: +37061451019
E-paštas: rojausv@gmail.com
 • slaidas 4
 • Slaidas 2
 • slidas 3
 • Slaidas 1
 • Slaidas 5

GLOBA

SLAUGA

PRIEŽIŪRA

REABILITACIJA

REKOMENDACIJOS SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS IR SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA ILGALAIKĘ (TRUMPALAIKĘ) SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIOMS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOMS DĖL GYVENTOJŲ LANKYMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOS SITUACIJOS BEI KARANTINO (DĖL COVID-19 NAUJOJO KORONA VIRUSO) METU:

 

 • Atsižvelgiant į lengvai plintančio naujojo koronaviruso (COVID-19) keliamą itin didelį pavojų senyvo amžiaus asmenims, bei asmenims, turintiems lėtinių ligų, įstaigos privalo nedelsiant apriboti bet kokį gyventojų lankymą.
 • Įstaigos privalo telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis informuoti gyventojų šeimos narius, artimuosius bei kitus asmeniui svarbius žmones apie laikiną gyventojų lankymo tvarkos pasikeitimą. Šią informaciją įstaigos turėtų skelbti savo internetiniame puslapyje, taip pat informacines lenteles pakabinant prie įstaigos įėjimo. Karantino laikotarpiu griežtai nerekomenduojama priimti iš artimųjų gyventojams perduodamų daiktų, maisto produktų ir pan.
 • Įstaigos privalo užtikrinti gyventojams galimybę bendrauti su artimaisiais telefonu, planšetėmis, kompiuteriais ir pan. Taip pat turi būti užtikrinima galimybė naudotis alternatyviomis komunikavimo priemonėmis, pvz., su artimaisiais bendrauti vaizdo skambučiais, dalintis nuotraukomis iš gyventojų rutinos ir pan.
 • Karantino laikotarpiu, kai gyventojų lankymas yra apribotas, įstaigos privalo reguliariai telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis teikti informaciją artimiesiems (rekomenduotina ne rečiau kaip du kartus per savaitę ar atsižvelgiant į artimųjų pageidavimus, o atsiradus reikšmingų aplinkybių - nedelsiant) apie gyventojų sveikatos būklę, psichologinę savijautą, kasdienę rutiną ir kt. Rekomenduotina šias funkcijas priskirti konkretiems darbuotojams, kurie savo tiesioginėje veikloje disponuoja šia informacija.
 • Gyventojų lankymas išimtinai galimas tuo atveju, kuomet tenkinant mirštančiojo asmens poreikius, reikalinga užtikrinti jam reikalingą dvasinę pagalbą ar sudaryti sąlygas artimiesiems būti šalia. Sprendimai dėl lankytojų priėmimo mirties atveju turėtų būti priimami individualiai ir tik išsiaiškinus, ar konkretus lankytojas nepatiria naujajam koronavirusui (COVID-19) būdingų simptomų. Taip pat, asmenims, kurie atitinka epidemiologinius įtariamo naujojo koronaviruso (COVID-19) atvejo kriterijus (keliavimas teritorijose, kuriose nustatytas naujasis koronavirusas (COVID-19) ar turėjo kontaktą su žmogumi, kuriam patvirtintas ar tikėtinas šis koronavirusas, neturėtų būti leista lankyti įstaigos gyventojų. Visais atvejais lankytojai privalo dėvėti medicininę veido kaukę arba respiratorių bei mūvėti pirštines, pagal galimybes laikytis 2 metrų atstumo. Lankytojams turi būti sudarytos sąlygos dezinfekuoti rankas. Įstaiga turi užtikrinti, jog lankytojai įstaigoje neturėtų galimybių kontaktuoti su kitais paslaugų gavėjais.
 • Dėl naujų gyventojų apgyvendinimo įstaiga turėtų spręsti individualiai ir, pagal galimybes, nepriimti apgyvendinimui asmenų, kurie šiuo metu gyvena namuose prižiūrimi artimųjų (taip pat su savivaldybėmis turi būti derinama dėl dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose užtikrinimo karantino laikotarpiu). Jei kreipiamasi dėl apgyvendinimo asmens, kuris šiuo metu yra gydomas stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pagal galimybes, rekomenduojame priimti teigiamą sprendimą. Visais atvejais, siekiant mažinti viruso patekimo į globos įstaigas galimybes, įstaiga privalo užtikrinti, jog naujai apgyvendintas asmuo dvi savaites bus izoliuotas nuo kitų paslaugų gavėjų, o personalas su asmeniu kontaktuos tik naudodamas apsaugines priemones (medicininę veido kaukę arba respiratorių, pirštines, akinius, pagal galimybes, veido skydą ir kt.).
 • Siekiant užtikrinti asmens individualių poreikių tenkinimą, karantino metu, kaip ir įprastai, įstaigos turi vadovautis Socialinę globą tekiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais, patvirtintais 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą tekkiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“.

 

Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo priimamus sprendimus, vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 4 priede „Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusų asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams“ nustatytais reikalavimais bei reaguojant į karantino metu įstaigų dažniausiai užduodamus klausimus.

Šios rekomendacijos taikomos tiek, kiek nėra priimta atskirų valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų ir / ar savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų sprendimų.